Son Kelimeler

Müslim Kimdir, Müslim Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Müslim Biyografisi «TIKLA»

HAKKINDA YAZILANLAR İmâm Müslim Hazretleri Altı meşhûr hadis-i şerif kitâbı, kütüb-i sittenin ikincisi, Sahih-i Müslimdir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişâbûri hazretleridir.Arabların Beni Kuşeyr kabilesine mensûb olmasına rağmen, Nişâbûrda doğmuştur.Bu sebeble, NişÂbûri olarak anılır. Künyesi: Ebül-Hüseyndir. En büyük, hadis-i şerif imâmlarından biridir! İlim öğrenmek ve hadis dinlemek üzere hicâz Irak, Şam ve Mısır diyârlarını dolaştı. Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Sâid, Ebû Bekr b. Ebi şeybe ve İmâm Şafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok âlimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuştur. :Büyük muhaddis İmâm Muhammed Buhari hazretleriyle, Nişâbûrda görüşmüştür. Bir sohbet esnâsında, kendisinin bilmediği bir hususu Buhâri hazretleri gösterince ayağa kalkarak onu alnından öpmüş ve: Ey Muhammed Buhâri! senin dönyada bir benzerin olmadığına, şehâdet ederim! sana buğz edenler ancak, hasedlerinden buğz ederler. demiş ve çok iltifat etmiştir.Ömrünün son yıllarını, doğduğu yerde (Nişâbûrda) geçirdi. Bütün zamanını, hadis-i şerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasını çıkaracak kadar, ticâret de yapıyordu. Ancak 55 sene yaşamış ve 875 (261h.) yılında, Nişâbûrda vefât etmiştir. Sahia-i Müslimde bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü teâlânın şöyle buyurduğunu naklederdi: Ey kullarım! Zulm etmeyi kendime haram kıldığım gibi, sizin aranızda da haram kıldım! Binâenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz; Ey kullarım! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp; benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır. Allahü teâlâ Sahih hadisleri; bize ulaştıranlardan râzı olsun âmin. Sahih-i Müslim Sahih-i Müslim adlı büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i şerif meccuttur. Bunları b,zzat kendisinin topladığı, 300.000 hadis arasından seçtiğini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayırmıştır. Buhâri gibi ayrıca, bâblara (bölümlere) bölmemiştir. Eserin baş tarafında; hadis ilmiyle alâkalı mühim açıklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnâd üzerinde, önemle durmuştur. Çünkü kitabına koyduğu farklı metinler için; değişik isnâdlarda bulunur. Değişik verilen metinlerİ (hâ) harfiyle gösterilmiştir. İmâm Müslim hazretlerinin Sahihinden başka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.Müslimdeki hadis-i şeriflerden bazıları, şunlardır: Herhangi bir müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı, diken batmasına kadar, her ne gelirse. Allahü teâlâ bunları, o müslümanın hatâlarına keffâret kılar! Bir kimse; hanımına buğz etmesin. Öünkü hoşlanmadığı huyları varsa (bile) bunlara karşılık, memnûn olacağı huyları da vardır. Yarım hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çalışınız! Bir kimseye, şer olarak, müslüman kardeşine,hakâret etmesi yeter! Kendi aleyhinizi, evlâd ve mallarınız aleyhine; sakın bedduâetmeyiniz! ki, duÂların kabul olunacağı bir saate rastlar da; bedduânız kabul olunur. Cennet ehlinin kimler olduğunu, size bildireyim mi? Herkes tarafından hor görülüp, hiçe sayılan, zaif vemütevazi bir mümindir ki; Allahü teâlâya yemin ederse muhakkak Allahü teâlâ onun yeminini yerine getirir! İki kimse arasında, adâlet etmek; sadakadır! Güzel söz; sadakadır! Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!

Müslim Wikipedia «TIKLA»

Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.[1][2] Sünni, Zeydi ve İmami Şii İslam inancına göre, Allah'a ve Allah'ın birliğine, Muhammed'in son peygamber olduğuna inanan kimselere denir. İslam dininin farklı mezheplerinde Müslüman kavramı üzerine çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.

MüslimSözlük Yorumları «TIKLA»

Müslim için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Müslim Yorumlar

Yorumla